جراحی عیوب انکساری

فمتولیزیک

فمتولیزیک

لیزر فمتوسکند  نوعی لیزر است که به طور کنترل شده و دقیقی به چشم بیماران تابیده می‌شود

رهایی از عینک با عمل PRK

بسیاری از افراد بنابر دلایل مختلفی دارای عیوب و اختلالاتی در ناحیه چشم می باشند. عیوب انکساری

ترنس-prk

ترنس PRK

جراحی ترنس پی آر کی (TransPRK) شیوه ترنس پی آر کی (ترنس اپیتلیال فوتوریفرکتیو کراتکتومی) با توسعه