جراحی عیوب انکساری

فمتولیزیک

فمتولیزیک

لیزر فمتوسکند  نوعی لیزر است که به طور کنترل شده و دقیق ای به چشم بیماران تابیده

رفع-عیوب-انکساری

عیوب انکساری چیست؟

بنابراین می توان گفت که قسمت های مختلف چشم از جمله ی قرنیه، عدسی و… باعث ایجاد

رهایی از عینک با عمل PRK

بسیاری از افراد بنابر دلایل مختلفی دارای عیوب و اختلالاتی در ناحیه چشم می باشند. عیوب انکساری

ترنس-prk

ترنس PRK

جراحی ترنس پی آر کی (TransPRK) شیوه ترنس پی آر کی (ترنس اپیتلیال فوتوریفرکتیو کراتکتومی) با توسعه